بزرگ کردن کوچک کردن اندازه اولیه

آمار سایتتنظیمات موتور های جستجو مجموع %
دکتر تÛزÙ٠اÙرÙÙÙÚÛ Ø¯Ø± Ø´Ùر دزÙÙÙ
3 37.5%
تخت Ù ÙÙد ÙÙجÙا٠اÙÙد
1 12.5%
آدرس Úش٠پزشکا٠دزÙÙÙ
1 12.5%
Ùطب دکتر سÙØ±Ø§Ø¨Û Ø¯Ø²ÙÙÙ Ù¾Ùست
1 12.5%
Ø®Ø±Ø§Ø²Û ÙرÙشا٠ÙاصرخسرÙ
1 12.5%
دکتر شرÛÙÛ ÙÛا دزÙÙÙ
1 12.5%
مجموع8